Public Information


A) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. 1. KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Hivatalos név: HM ARZENÁL Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.
Postacím: 4461 Nyírtelek Pf.: 10
Telefon: +36 42 210 555
Fax: +36 42 210 802
Központi elektronikus levélcím: info@hmarzenal.hu
A honlap URL-je: www.hmarzenal.hu

I. 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Szervezeti struktúra ábrája (PDF)

I. 3. A SZERV VEZETŐI
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Letöltés (PDF)

I. 4. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

I. 5. TESTÜLETI SZERV ADATOK
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

I. 6. IRÁNYÍTOTT SZERVEK
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

I. 7. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

I. 8. KÖZALAPÍTVÁNYOK
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

I. 9. ALAPÍTOTT SZERVEK
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

I. 10. LAPOK
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

I. 11. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Letöltés (PDF)


II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

II. 1. A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
A társaság tevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok
Letöltés (PDF)
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) vállalatirányítást, tevékenységet, működést leíró kivonata
Letöltés (PDF)
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
Letöltés (PDF)

II. 2. TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 3. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 4. HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 5. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 6. A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 7. NYILVÁNOS KIADVÁNYOK
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 8. TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 9. A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 10. HIRDETMÉNYEK
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 11. PÁLYÁZATOK
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 12. ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 13. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Letöltés (PDF)

II. 14. STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 15. STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Letöltés (PDF)

II. 16. KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEI
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 17. KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 18. KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Vezető tisztségviselők
Letöltés (PDF)
Szerződések
Letöltés (PDF)

II. 19. KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS TÁJÉKOZTATÁS
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 20. KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 21. KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS DÍJSZABÁS
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 22. KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 23. KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 24. KÖZADAT DIGITALIZÁLÁSI MEGÁLLAPODÁSOK
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

II. 25. KÖZADATRA VONATKOZÓ SZERVEZETI SZABÁLYZÓK
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.


III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III. 1. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
A társaság beszámolóinak megtekintéséhez kérem kattintson az alábbi linkre, és írja be a szükséges adatokat a kereséshez:
http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses

III. 2. FOGLALKOZTATOTTAK
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Vezető tisztségviselők
Letöltés (PDF)
Statisztikai létszám
Letöltés (PDF)

III. 3. TÁMOGATÁSOK
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

III. 4. SZERZŐDÉSEK
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
A HM ARZENÁL Zrt. a szerződéses adatait a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései figyelembevételével teszi közzé.
Letöltés (PDF)

III. 5. KONCESSZIÓS ADATOK
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

III. 6. EGYÉB KIFIZETÉSEK
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

III. 7. EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
A HM ARZENÁL Zrt. esetében nincs ilyen adat.

III. 8. KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
A közbeszerzési információk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban az alábbi linken érhetők el:
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazisok/
Letöltés (PDF)

Belső visszaélés-bejelentési rendszer
Általános szerződési feltételek
Főbb hatályos engedélyek
Vállalati stratégia
ÁSZ jelentés
Archívum

Díjak